Tunga transporter på Hundbyvägen.

Postat 2018-06-13

48 a § Anläggningslagen ”Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftkostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.”

Bakgrund
Medlem kan ha behov av att tillfälligt använda föreningens vägar för tunga transporter i större utsträckning än som svarar mot fastighetens andelstal i föreningen. Medlem ska då skäligen stå de merkostnader som uppkommer till följd av de tunga transporterna. Tunga transporter bryter ned vägkroppen betydligt mer än lätta fordon. Detta får till följd att vägen måste repareras vilket på sikt blir kostsamt för alla medlemmar.

Anmälan till vägansvarige
Medlem ska till vägansvarige (Jörgen Ödfjäll, 0707721029) i förväg anmäla tunga transporter och med denne överenskomma när transporterna lämpligast kan ske. Likaså ska anmälan göras då de tunga transporterna upphör.
Med tunga transporter avses främst transporter föranledda av iordningsställande av tomt, om- eller nybyggnad av hus, uttag av skog och därmed jämförliga transporter.

Besiktning
Som huvudregel, om inte den vägansvarige gör en annan bedömning, ska den vägansvarige och medlemmen göra en förbesiktning av den sträcka som ska användas, iakttagelserna ska noteras i ett protokoll som förs av vägansvarige och som undertecknas även av medlemmen. Då de tunga transporterna upphör görs en efterbesiktning på samma sätt som den tidigare.

Vägskador
Skador som kan härledas till de tunga transporterna företagna av medlemmen ska skäligen ersättas av denne. Den vägansvarige skattar kostnaderna härför, och föreningens styrelse beslutar om eventuella kostnader som medlemmen ska betala.

Tider
Tunga transporterna får inte ske då vägarna har nedsatt bärighet. Vägansvarig beslutar om när vägen är i sådant skick att tunga transporter sannolikt kommer orsaka skador utöver normalt slitage. Detta sker till exempel vid väldigt hög värme och vid tjällossning. Vägansvarige kan fatta enskilda beslut i samband med anmälan av transporter och styrelsen kan fatta beslut om att begränsa fordons bruttovikt till 4-ton. Detta markeras genom att en förbudsskylt sätts upp i början av Hundbyvägen. Denna skyltning är juridiskt bindande och alla som färdas på vägen är skyldiga att följa begränsningen.

Hänsyn
Vid tunga transporter ska största möjliga hänsyn tas till övriga medlemmar och deras behov av att kunna ta sig fram.

Övrigt
Om del av vägområdet behöver användas för upplag, uppställning av maskiner osv ska medgivande i förväg inhämtas av vägansvarige.

Vid behov ska medlem tillse att använt vägområde återställs och vid behov städas.